Přehled výzkumných projektů:


Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu

Výzkum CPACT, Komputační psycholingvistická analýza českého textu (Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text), je projektem základního výzkumu zaměřeným na studium mezilidské komunikace. Ve výzkumu byly sledovány vztahy mezi osobností člověka a slovy, která užívá, a to zejména na úrovni vztahů lingvistických charakteristik psaného a mluveného textu s výstupy psychologických testů zaměřených na sebeposouzení jedince a jeho posouzení druhou osobou.

Výzkum probíhal od ledna 2016 do prosince 2018 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením řešitele Dalibora Kučery. V pracovním týmu projektu byli zastoupeni odborníci ze čtyř akademických institucí: z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, brněnské Masarykovy univerzity, Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze. Projekt finančně podpořila Grantová agentura ČR grantem č. 16-19087S.

Výzkum CPACT poukázal na značný potenciál ve využití komputačně-lingvistické analýzy, zejména v rámci psychologických disciplín (např. v oblasti moderní psychodiagnostiky), a poskytl velké množství významných vědeckých výstupů.

Www: www.cpact.cz
Facebook: www.facebook.com/vyzkumcpact

Výstupy projektu:

Kniha:

  • Kučera, D., Havigerová, J. M., Haviger, J., Cvrček, V., Komrsková, Z., Lukeš, D., Jelínek, T., Urbánek, T., & Franková, J. (2018). Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text]. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (PDF, 3,5 MB)

YouTube:

Tisk:

Vybrané odborné texty:

  • Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of Depression. Frontiers in Psychology, 10https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00513
  • Kučera, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & Society Conference Proceedings (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM.
  • Kučera, D., & Havigerová, J.M. (2017). Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu [Presentation of CPACT Research – Computational Psycholinguistic Analysis of the Czech Text]. In L. Pitel (Ed.), Sociálne procesy a osobnosť 2016: Zborník príspevkov (pp. 285–293). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.
  • Kučera, D. (2016). Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu [CPACT Research and Computational Psycholinguistics Text Analysis Application]. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 2016: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, DVD sborník (pp. 1–7).
  • Kučera, D., & Haviger, J. (2016). Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu [Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text]. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2015: Otázky a výzvy (pp. 206–211). Brno: MU.

Starší výzkumné projekty


Kvantitativní psycholingvistická analýza formálních parametrů českého textu
[Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text]

Realizace: 2012–2015
Místo: Praha, České Budějovice

Výzkum QPA-FPT (Kvantitativní psycholingvistická analýza formálních parametrů textu) byl realizován v rámci pěti propojených studií na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tyto studie probíhaly od konce roku 2012 se zaměřením na identifikaci možných souvztažností mezi formální podobou českého textu a osobnostními charakteristikami jeho autora. V tomto směru byl výzkum QPA-FPT koncipován především jako rozsáhlá pilotáž k následnému šetření, výzkumu CPACT (viz výše).

Zapojené instituce: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové


Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu
[Emotionalty in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting]

Realizace: 2010–2013
Místo: Plzeň, Hradec Králové

Výzkum se věnoval souvztažností mezi podobou rukopisného projevu, vybranými osobnostními charakteristikami jeho pisatele a jeho emočním prožitkem, a to za pomoci moderních počítačových grafometrických postupů.

Toto téma je v kontextu psychologického výzkumu poměrně ojedinělé; zejména proto, že většina publikovaných studií se doposud věnovala spíše jiným, příbuzným oblastem práce s rukopisem (např. psychologii písma – grafologii) a mají proto v mnoha směrech odlišné zaměření a charakter (např. nejsou bezprostředně spojené s exaktním metrickým uchopením rukopisu a s jeho ryze kvantitativním zpracováním). Práce tak v daném kontextu představuje zcela původní plán; výzkumné šetření EH-IPCH (Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting), které využívá alternativní postup při vědeckém zpracování rukopisu – počítačovou komparační grafometrii. V poměrně složitém výzkumném procesu byly porovnány parametry rukopisu, vyčíslené pomocí grafometrického software, s výsledky osobnostních dotazníků, a to jak v běžném, neutrálním nastavení, tak i v situaci, kdy byla s pisateli prováděna experimentální indukce emocí.

Výsledky představeného výzkumu prokázaly u výzkumného vzorku řadu souvztažností mezi osobnostními charakteristikami a grafometrickými parametry. Zároveň byla objevena i určitá, byť poněkud subtilní, spojitost mezi prožitkem emoční situace a úpravou rukopisného záznamu. Bylo také zjištěno, že metodologické nastavení grafometrické analýzy a výběr vzorku jsou zřejmě okolnostmi, které výrazně ovlivňují úspěšnost při hledání vztahů mezi osobností pisatele a jeho rukopisem a tedy i výsledný psychodiagnostický potenciál aplikace samotné grafometrické metody. Celkově dosažené výsledky naznačují, že studium rukopisu, jako zdroje psychologicky relevantních informací, má poměrně značný výzkumný potenciál a mohlo by být velkou výzvou pro další vědeckou činnost.

Zapojené instituce: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Ústav primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Výstupy projektu:

Vybrané odborné texty:

  • Kučera, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting: Using Computerized Optometric Handwriting Analysis in Psychological Assessment, Computer Comparative Graphometry in the IPCH Research. In Chernov Y. & Nauer M. A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli.
  • Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2015). Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody [The Assessment of Interpersonal Characteristics of a Writer Using Graphometric Methods]. In E. Maierová et al. (Eds.), PhD Existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků(pp. 272–279). Olomouc: FF UPOL.
  • Kučera, D. & Haviger, J. (2012). Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 31-40.
  • Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2011). Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie, 5(2-3), 1-8.