KPE/YPŠPB Pedagogická a školní psychologie
Educational and School Psychology

Předmět se věnuje praktickým i teoretickým aspektům pedagogické a školní psychologie.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2019):

 • Aktivní účast (max. 3 absence; netýká se praxe – viz níže)
 • V případě splnění následujících podmínek písemný test a ústní zkouška

Psychologická praxe na ZŠ:

 • První setkání se třídou na ZŠ Pohůrecká paní učitelky Mgr. Valentové je 8. října 2019 (povinné pro všechny studenty). Setkání před hlavním vchodem do budovy v 8:45 hod.
 • Zápis studentů na konkrétní termíny – v této tabulce.
 • Skupinová aktivita a pozorování: Čtveřice studentů připraví 10–20 min. řízených skupinových činností, které směřují k aktivizaci žáků, práci s klimatem třídy a posílení vazeb mezi žáky i mezi žáky a učitelem. Součástí hodiny bude následné pozorování třídy. Výstup: Ústní zpráva o aktivitě a pozorování.
 • Rozhovor: Individuální polostrukturovaný rozhovor s žákem na téma vnímání školy, vnímání vztahů mezi spolužáky, vnímání vyučujícího a žákovy studijní či osobní situace. Rozhovor nesmí žákovi způsobit jakýkoliv diskomfort, student mu může poskytnout pozitivní zpětnou vazbu, ovšem nikoliv profesionální poradenství. Výstup: Denomizovaná písemná zpráva a analýza získaných dat.
 • Dále skupinová práce na semináři: Analýza dat z aktivit, pozorování a rozhovorů a vypracování zprávy pro školu.

Prezentace k předmětu ke stažení:

 1. část: http://leteckaposta.cz/816898509
 2. část: http://leteckaposta.cz/667977403

Okruhy ke zkoušce z pedagogické a školní psychologie:

 1. Školní psychologie jako obor
 2. Legislativní zakotvení školního psychologa a jeho agenda
 3. Pedagogická psychologie jako obor, teorie vzdělání
 4. Teorie učení
 5. Motivace ve vyučování
 6. Psychologie adolescence
 7. Socializace, vzory a skupinové jevy ve školním prostředí
 8. Atribuce a zkreslení ve školním prostředí