KPE/YPŠPB Pedagogická a školní psychologie
Educational and School Psychology

Předmět se věnuje praktickým i teoretickým aspektům pedagogické a školní psychologie.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2019):

  • Aktivní účast (max. 3 absence; netýká se praxe – viz níže)
  • V případě splnění následujících podmínek písemný test a ústní zkouška

Psychologická praxe na ZŠ:

  • První setkání se třídou na ZŠ Pohůrecká paní učitelky Mgr. Valentové je 8. října 2019 (povinné pro všechny studenty). Setkání před hlavním vchodem do budovy v 8:45 hod.
  • Zápis studentů na konkrétní termíny – v této tabulce.
  • Skupinová aktivita a pozorování: Čtveřice studentů připraví 10–20 min. řízených skupinových činností, které směřují k aktivizaci žáků, práci s klimatem třídy a posílení vazeb mezi žáky i mezi žáky a učitelem. Součástí hodiny bude následné pozorování třídy. Výstup: Ústní zpráva o aktivitě a pozorování.
  • Rozhovor: Individuální polostrukturovaný rozhovor s žákem na téma vnímání školy, vnímání vztahů mezi spolužáky, vnímání vyučujícího a žákovy studijní či osobní situace. Rozhovor nesmí žákovi způsobit jakýkoliv diskomfort, student mu může poskytnout pozitivní zpětnou vazbu, ovšem nikoliv profesionální poradenství. Výstup: Denomizovaná písemná zpráva a analýza získaných dat.
  • Dále skupinová práce na semináři: Analýza dat z aktivit, pozorování a rozhovorů a vypracování zprávy pro školu.