KPE/UPSSN Úvod do psychologie SŠ
Introduction to Psychology

Cílem předmětu je poskytnou základní informace ke klíčovým tématům současné psychologie – zejména pak k těm, která se vztahují ke školnímu prostředí a procesu vzdělávání.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2019):

  • Aktivní účast (max. 3 absence)
  • Kombinovaná zkouška (písemná, 2. opravný pokus je ústní)
  • Diagnostický úkol: Provedení vlastní psychologické diagnostiky prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz (se zajištěním minimálně 6 svých dalších posuzovatelů). Pozn. Výsledkové listy se neodevzdávají, předkládají se pouze k nahlédnutí při odevzdávání písemné práce (konkrétní výsledky jsou tak anonymní).
  • Písemná práce: Odevzdání seminární práce s tématikou reflexe vlastních osobnostních kvalit s ohledem na profesi učitele, zahrnující interpretaci výsledků diagnostického úkolu.

Parametry seminární práce:

Práce je vypracovaná zcela samostatně, s řádným citováním a uvedením zdrojů v normě APA/ISO (tj. seznamu literatury). Délka práce je minimálně 3 normostrany čistého (původního) textu a odevzdává se písemně, nejpozději do 9. prosince 2019.

Text odevzdané práce zahrnuje:

  • Úvodní stránku s názvem práce (vztahujícím se k vybraným oblastem, viz níže) a údaji studenta.
  • Krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu a jejich interpretace vzhledem k vlastním očekáváním.
  • Výběr dvou oblastí – osobnostních charakteristik (které jsou součástí výsledků a jsou pro studenta významné) a jejich popis a vysvětlení ve formě odborného textu min. na 1 normostranu (vč. min. 4 citovaných aktuálních odborných zdrojů).
  • Vyjádření se k vlastnímu osobnostnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou osobnostně–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod. (min. 1 normostrana).