KPE/PDSSN Pedagogická a školní psychologie
Pedagogical and School psychology

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými aspekty pedagogické a školní psychologie.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2019):

  • Aktivní účast (max. 3 absence)
  • Kombinovaná zkouška (písemná, 2. opravný pokus je ústní)
  • Terénní úkol: Student vyhledá dva respondenty – ženu a muže ve věku 14–18 let, kteří aktuálně navštěvují střední školu v prezenčním studiu. Následně s nimi provede polostrukturovaný nahrávaný rozhovor, který podrobí analýze (viz níže). Analýza bude krátce prezentována v rámci předmětu a bude odevzdána také písemně, nejpozději do 16. prosince 2019.

Parametry rozhovoru:

  • Rozhovor musí být nenucený a neformální, z hlediska osobních údajů ideálně anonymní (je zmíněno např. pouze křestní jméno respondenta) a respondent v něm musí explicitně vyjádřit souhlas s nahráváním a zpracováním rozhovoru (opět v anonymní podobě). U nezletilého respondenta je nezbytné vyžádat si souhlas zákonného zástupce (záznam informovaného souhlasu a nakládání s ním je v kompetenci studenta; doporučený vzor naleznete pod tímto odkazem)
  • Rozhovor sleduje tato témata (nemusejí být v tomto pořadí a přesně v tomto znění): (1) Obecné informace (zejm. pohlaví, věk, ročník, lokace bydliště a školy); (2) Školní prostředí (vnímání školy, jejího smyslu, úspěšnost, kolektivu, vztahů ve třídě, vnímání učitelů a vnímání učiteli, problémy, pozitiva apod.); (3) Rodina (zázemí, chování rodičů a způsob výchovy, podpora, sourozenci, socioekonomická situace a vztahy v rodině apod.); (4) Vztahy k vrstevníkům (kamarádské či milostné) a zájmy.
  • Rozhovor je zvukově nahrán pro potřeby analýzy a pro případnou kontrolu ze strany garanta předmětu.

Parametry analýzy:

  • Student přiřadí klíčové informace a vlastní hodnotící soudy k jednotlivým tématům rozhovoru (viz výše) pro oba respondenty a obě analýzy srovná z hlediska společných rysů a rozdílností.
  • K dvěma tématům, která v rozhovorech zazní, přičemž tato témata je možné považovat za zajímavá (zvláštní, hodná pozornosti, problematická), student dohledá informace z aktuální odborné literatury (knihy, periodika) a dodá k nim komentář vyplývající ze současného odborného pohledu v rozsahu min. 1 normostrany, vč. uvedení citací a zdrojů (APA/ISO). Cílem tohoto textu je např. navrhnout profesionální řešení konkrétního problému, se kterými se náctiletý potýká a ve kterém by mu mohla osoba učitele/poradce pomoci.
  • Kompletní analýzu, včetně úvodní stránky s názvem práce (vztahujícím se ke zvoleným tématům) a údaji studenta, odevzdá v písemné podobě garantovi předmětu (do uvedeného termínu).