Doporučená literatura z různých oblastí psychologie:

 • Baštecká, B., & Goldman, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
 • Blatný, M. et al. (2010). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing.
 • Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing.
 • Drapela, V. J. (2001). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
 • Encyclopaedia Britannica (2009). Mozek: Průvodce po anatomii mozku a jeho funkcích. Brno: Jota.
 • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.
 • Hayes, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
 • Hoskovec, J., Nakonečný, M., & Sedláková, M. (2002). Psychologie XX. století. Praha: Karolinum.
 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie.Praha: Portál.
 • Koukolík, F. (2003). Já. O vztah mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum.
 • Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada.
 • Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2007). Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
 • Orel, M., & Facová, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada Publishing.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie.Praha: Grada Publishing.
 • Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. 1. vydání. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum.
 • Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing.

Doporučená literatura k pedagogické a školní psychologii:

 • Bertrand, Y. (2003). Contemporary Theories and Practice in Education (2nd Ed.). Madison: Atwood Publishing.
 • Crowl, T. K., Kaminsky, S., & Podell, D. M. (1997). Educational Psychology: Windows on Teaching. New York: Brown & Benchmark Publishers.
 • Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Čepec, J. et al. (2000). Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky pro studující doplňujícího pedagogického studia. Brno: UMPV VA v Brně.
 • Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
 • Hadj Moussová, Z. (2012). Pedagogická a sociální psychologie. Praha: ÚPRPŠ.
 • International Bureau of Education, & Dvořák, D. (2005). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál.
 • Kosíková, V (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada.
 • Lokšová, I., & Lokša, J. (1999). Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál.
 • Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PF UK.
 • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál.
 • Šišák, P. (2006). Základy pedagogické psychologie pro učitele preprimárního vzdělávání. Ostrava: OU v Ostravě.
Doporučená literatura ke studiu psychologie a pedagogiky